1Paulus, een dienstknecht (1)  van Jezus Christus, een geroepen (2) apostel, afgezonderd (3)  tot het Evangelie van God, 2dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 3ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. (4) 4Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. (5) 5Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen (6)  tot geloofsgehoorzaamheid (7) onder alle heidenen, ter wille  van Zijn Naam (8), 6waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. 7Aan allen die in Rome zijn, geliefden (9)  van God en geroepen heiligen(10): genade  zij u en vrede (11)  van God, onze Vader (12), en van de Heere Jezus Christus.

uitleg nav de verklaring van Mathew Henry en/of mijn eigen inbreng:

 1. Slaaf, dienstknecht. Het komt bij ons misschien wat minderwaardig over, maar het is en eretitel. Een ‘knecht’ van Hem! We horen bij Hem.
 2. Paulus is niet zomaar een apostel, hij is geroepen! We moeten zijn waar God ons roept. In ons gezin als vader, moeder, als dochter of zoon, maar ook als single, vrouw, man, werknemer of werkgever, op welke plek we ook zijn op dit moment. En dat kan ook zijn als dominee, evangelist of zendeling.
 3. Afgezonderd voor het werk in Gods koninkrijk. Totaal daaraan toegewijd, dat was zijn levenstaak.
 4. Dit is Zijn menselijke natuur
 5. Dit is Zijn goddelijke natuur
 6. ‘Ontvangen’. Het is een gunst om te werken in dienst van God. Welke moeilijkheden (tegenstand) of gevaren je ook tegenkomt.
 7. Geloofsgehoorzaamheid= gehoorzaam aan het geloof. Het gaat niet om kennis van het geloof of zomaar toestemmen, maar het gaat om gehoorzaam zijn aan de wil van God. Geloofsgehoorzaamheid voorkomt dat er ‘misbruik’ kan worden gebruikt van het geloof in de zin van ‘ik geloof toch?’ Het gaat niet alleen om het moment van ‘tot geloof komen’ maar ook om gehoorzaam zijn aan Gods wil, de wet.
 8. Waarom is die geloofsgehoorzaamheid zo belangrijk? Om Zijn naam! Uit liefde voor Hem, zoals we ook dingen doen uit liefde voor degene die we liefhebben!
 9. ‘Geliefden van God’ God houdt van de mens, maar in het bijzonder van Zijn kinderen! We zijn geliefd door Hem!
 10. We worden geroepen om ‘heilig’ te leven, ‘heilig’ is apart gezet. Leven voor God. Uit Liefde voor Hem gehoorzaam Zijn wil te doen, zodat mensen kunnen zien: He! Hij/ Zij hoort bij God!
 11. In het oude testament zeiden ze: ‘vrede zij u’. Nu staat er: ‘genade en vrede’. Eerst genade, omdat we alleen echte vrede uit genade kunnen ontvangen. Vrede in ons geloof, in ons geweten, met jezelf, met anderen. Vrede ervaren alleen uit genade! (genade= iets krijgen wat we niet verdiend hebben, wat we uit onszelf niet kunnen krijgen).
 12. Van God, onze Vader. We mogen God onze Vader noemen als we komen om die genade en vrede! Hij ziet onze noden als een Vader, en Hij wil ons als een Vader voorzien in onze behoeft, door de Middelaar Jezus Christus. 

Vragen om over na te denken:

 • Vinden wij het een eretitel om ‘dienstknecht’ van God te zijn? of schamen we ons ervoor om een volgeling van Hem te zijn?
 • Waar heeft God ons op dit moment geroepen? Hoe kunnen we Hem op dit moment dienen op de plek waar wij nu zijn, in welke omstandigheden ook?
 • Zijn we gehoorzaam aan Gods wil? Of houden we ook nog vast aan ons eigen wil?
 • Misschien voelen we ons niet (altijd) geliefd. Wat doet het met ons dat God hier zegt dat we Zijn geliefde kind zijn?
 • Kunnen anderen aan ons zien dat we bij God horen? En dan niet om uiterlijke dingen, maar om wie we zijn van binnen en wat we uitdragen uit liefde?

Gebed:

Dank U Vader dat U Paulus zond en we door hem zoveel over U en van U mogen leren. Vader, we komen tot U om Uw genade en vrede. Dank U Vader dat U onze nood ziet, wat we nodig hebben en waar we behoefte aan hebben. Dank U dat U ons genade en vrede wilt schenken door de Heere Jezus. Leer mij Vader, om gehoorzaam te zijn aan Uw wil. Om heilig te leven en om te zijn op de plek waar U me roept. Dank U Vader voor Uw genade. Amen.

Aanbevolen artikelen