26 Daarom heeft God hen overgegeven (1) aan schandelijke hartstochten (2), schandelijke hartstochten want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven (1) aan verwerpelijk denken (2), om dingen te doen die niet passen.(3) 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig (5). 32 Zij kennen het recht van God (4), namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen (6), en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen (7).

uitleg nav de verklaring van Mathew Henry en/of mijn eigen inbreng:

 1. 2x staat er; God heeft hen ‘overgegeven’. Overgegeven aan rechtvaardig oordeel, rechtvaardige straf voor hun afgoderij. Hij liet hen aan hunzelf over, liet ze alleen. Wat Zijn genade is vrij.
 2. Je kan geen zwaardere straf krijgen als dat je overgeleverd wordt aan je eigen begeerten. Het werkt als een verslaving, als slavernij.
 3. Als je bewust kiest voor het dienen van afgoden, dan zijn de gevolgen groot. God geeft je over aan: a. Onreinheid van je lichaam. b. Oneervolle hartstochten. c. Verwerpelijk denken. Dat betekent: je erkent niks anders dan je eigen wil, begeerten en hartstochten. Je zelf behagen is je hoogste doel.
 4. Je kan kennis hebben van God, maar Hem niet erkennen.
 5. Er worden hier 23 zonden en zondaren genoemd; de troon van satan is: Legio, vele.
 6. Zij kennen de wet, het is bewust. Ze kennen ook de straf; de eeuwige dood. Het is hetzelfde als tegen een scherp zwaard inlopen. Bewust het gevaar opzoeken.
 7. Ze doen ze niet alleen zelf heel bewust, maar stemmen er ook mee in met degene die ze doen. Ze hebben plezier, vermaak in de zonden.

Vragen om over na te denken:

 • Wat betekend het als je overgeleverd wordt aan je eigen begeerten? Waar brengt dat je en wat zijn de gevolgen?
 • Dienen wij God? Of afgoden? Geloven we in Hem, geven we onszelf aan Hem over? Erkennen en vertrouwen we Hem? Als we dat niet doen zijn de gevolgen groot.. We hebben een keuze, Zijn genade is vrij..
 • Op welke manier zijn wij gevoelig voor de aanvallen van de duivel, wat is onze zwakke plek?
 • Als we eerlijk zijn, hebben wij plezier in de zonden? Welke? Wat zou er moeten veranderen in ons leven om ‘niet bewust op een scherp zwaard af te lopen’?

Gebed:

Vader in de hemel, wat een waarschuwend gedeelte! Want hoe vaak heb ik mezelf niet op het oog, mijn begeerten, mijn verlangens. Hoe vaak zet ik dingen boven U en zijn het mijn afgoden geworden. Ik belijd het U Heere dat ik steeds weer van U afdwaal, steeds weer iets anders op nummer 1 zet in mijn leven. Vergeef mij mijn zonden Heere! Reinig mij! Ik ken Uw Woord, leer mij daarnaar te leven. U lief te hebben met mijn hele hart, zodat ik U niet zal verwerpen maar gehoorzamen. Wees mij genadig Heer! Om Jezus’ wil, Amen.

Aanbevolen artikelen