Op de Bijbelschool in Engeland hadden we een Bijbelstudie die ging over ‘lijden’. Het was indrukwekkend omdat het begon met een foto van een gezin, een echtpaar met 3 kinderen, waarvan alleen de vader met zijn zoontje een auto-ongeluk hadden overleeft, Zijn vrouw en de andere kinderen waren overleden.
Dan wordt het tastbaar. Lijden is een groot en moeilijk onderwerp, en het gevaar dreigt dat als je het over lijden hebt je het ‘algemeen’ maakt. Maar lijden gaat over échte dingen, die écht gebeuren. Mensen die ziek zijn, mensen die overlijden, mensen met een moeilijk huwelijk, mensen die hun baan verliezen of zorgen maken over hun inkomsten (juist in deze tijd), mensen die de gevolgen van corona voelen, mensen die een (onzichtbare) last meedragen.. Mensen zoals jij en ik.

Wat me aansprak in de Bijbelstudie, en dat is ook de reden dat ik het heel graag wil delen, is de hoeveelheid Bijbelteksten. Wat zegt de Bijbel? Waarom is er lijden? Is er hoop in lijden? Ontzettend grote en moeilijke vragen, waar veel mensen vroeg of laat mee worstelen.
We hoeven deze vragen niet uit de weg te gaan. Het is logisch dat we de vragen hebben. We zijn niet bovennatuurlijk of ‘goddelijk’ zonder emoties, zonder liefde. God heeft ons juist zo geschapen, dát we liefde kunnen geven en ontvangen. Het treft mij altijd als ik denk aan de geschiedenis van Lazarus dat Jezus ook huilde en verdriet had.

bron afbeelding: alphayouth.nl

Waarom lijden?

Een paar verzen:
Gods wegen zijn hoger dan die van ons. Hij is God, almachtig en alwetend, zullen wij als mens Hem begrijpen?

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten

Jesaja 55: 8 en 9

De wereld is gebroken. Door de zondeval is het niet meer volmaakt. Er is verdriet, pijn en gebrokenheid gekomen, maar er is hoop

Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God
. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Romeinen 8: 20-22
Bron afbeelding; answersingenesis.org

Gods glorie wordt getoond in lijden.

En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.

Johannes 9:2-3

Is er hoop in lijden?

Ja! Er is hoop in lijden! Een hoop op beterschap? Een hoop op weer een baan, op goede hulp waardoor je het weer redt? Een hoop dat de pijn of het gemis na een tijdje minder zal worden of misschien zelfs helemaal weg zal gaan? Nee, dan zou het een hoop zijn die maar voor tijdelijk is en waarvan het onzeker is of het überhaupt komt.


Welke hoop hebben we dan wel?!
* We verwachten een eeuwige hoop! We weten dat ons thuis niet hier op aarde is maar in de hemel. We verlangen er naar om bij God te zijn. We weten dat dit lijden tijdelijk is, maar ons een eeuwige vreugde wacht.
* We ervaren onze eeuwige hoop! We ervaren dat we in dit leven het niet alleen hoeven te dragen. Christus is bij ons, Hij leidt ons en draagt ons door het lijden heen. Door Hem ervaren we al die eeuwige hoop en vreugde die we zullen hebben als we eeuwig bij Hem komen.

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

Johannes 18: 36

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

1 Johannes 2:15

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.

Filippenzen 3:20

Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

Hebreeën 11:16

Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

2 Timotheüs 4:8
Bron afbeelding: kerkinkollumerzwaag.nl

Soms kan je je onrustig voelen. Voel je je ‘verloren’, eenzaam alsof je een ‘thuis’ mist, een veilige haven. Soms ben je alles hier op aarde zó zat. Het verdriet, het lijden… Met deze teksten wil God ons eraan herinneren dat ons ‘echte’ thuis, onze veiligheid alleen in Hem is! Er wacht een prachtige toekomst, eeuwig bij Hem zonder pijn en lijden!

Waar is God in ons lijden?

Waar is God in ons lijden? Is God er wel? De Bijbels zegt; God is bij ons, midden in ons lijden en lijdt met ons mee.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Hebreeën 4:15

Als Jezus in Matheus 14: 22 de discipelen ‘dwong’ om in het schip te gaan, wist Hij dat het ging stormen. Toch stuurde Hij ze de zee op. Maar in de storm is Hij erbij, loopt naar hen toe over het water en zegt: “Wees niet bang”.
Ook bij de andere storm in Markus 4:35 t/m 41 zegt Jezus; “Waarom ben u zo angstig? Hebt u dan geen geloof”? Hij was bij hen, dus ze hoefde niet bang te zijn.

bron afbeelding; pastoralehulpverleningjongeren.nl

In ons lijden delen we het lijden van Christus, maar ook in de troost van Christus!

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.

2 Korinthe 1:3 t/m 5
bron afbeelding; mensbootje.nl

We delen in het lijden van Christus, maar ook in Zijn troost. Hij identificeert zich met onze pijn, Hij is mens geworden zoals ons, ook in lijden. En daardoor kunnen we juist in het lijden en met ons lijden bij Hem komen en mag dat juist bij Hem brengen. Bij Hem is rust te vinden, Hij weet wat we meemaken. Hij troost ons met al Zijn beloften. Hij geeft ons hoop en nieuwe kracht!

Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.

Romeinen 5: 2-4

Als we dit lezen (en dit ‘zeg’ ik uiteraard niet goedkoop) dan zien we dat er uit lijden ook iets heel moois kan voortkomen. Lijden kan ons bij Christus brengen. Juist door lijden kunnen we Gods aanwezigheid en Zijn troost dichtbij ervaren. Door lijden verlangen we er nog meer naar om bij Hem eeuwig thuis te mogen komen. En wat hier staat in Romeinen: lijden geeft volharding. Volharding vormt onze karakter en geeft ons hoop. Door lijden kunnen we gevormd worden, zoals goud gelouterd wordt als het heet wordt, en zoals je moet snoeien zodat er juist bloei kan komen. Het doet soms zo’n pijn, maar daardoor heen kan zo iets moois ontstaan/ groeien!

Troost

God is in ons lijden! De Bijbel staat daar vol van, en is zo’n troost..!

De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid

Psalm 9:10

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Psalm 23:4

God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Psalm 46:2
bron afbeelding: dailyverses.net

Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

Psalm 147:3

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Mattheus 11: 28-30

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

2 Korinthe 1: 3-4

Betekent deze troost dat ons lijden altijd opgelost wordt?! Nee, je kan zó worstelen met Gods weg. Ik las de volgende blog en wil die graag met jullie delen. Het gaat over de worsteling die je kan hebben in gebed, juist als het gaat om lijden. Heeft bidden wel zin? En.. wat moeten we bidden? De volgende citaat uit de blog is zo herkenbaar: “Waarom zou ik nog bidden? Of Hij doet niet wat je vraagt, of Hij doet wat je niet vraagt.
Maar toch heeft bidden zin. God kent onze verlangens, Hij weet wat ons bezig houdt.. Hij geeft ons misschien niet altijd wat we zelf zouden willen krijgen, maar geeft wel altijd wat we nodig hebben!

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Romeinen 15: 13

Als laatste nog een filmpje over lijden, wat me aansprak en raakte. Het geeft een duidelijke uitleg, waarom er lijden is. Is het van God, van de duivel? Het duurt ongeveer 5 minuten, maar is de moeite waard!

Aanbevolen artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *